Voorwaarden Hondencentrum De Toekomst

Uitlaatservice, dagopvang, pension

 

Algemeen:

Tarieven Uitlaatservice      € 12,50 (2e hond zelfde adres 25% korting)

Dagopvang          € 15,-

Pension               € 17,50

Haal en brengtijden
maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag 08:00 tot 09:30 + 17:00 tot 18:00

zaterdag brengen 08:00 tot 12:00 (ochtend uitlaatronde +- 09:30 tot 11:00) halen 08:00 tot 09:30 + 11:00 tot 12:00 (na 09:30u halen, wordt het uitlaatservice tarief van €12,50 berekend).

zondag gesloten voor halen en brengen, open voor verzorging van de honden in het pension

 

Kinderen

Kinderen worden niet toegelaten binnen de hekken van Hondencentrum De Toekomst. Voor meer informatie; 06-33082775

 

Artikel 1 – definities

1.1             Opdrachtnemer; Hondencentrum De Toekomst gevestigd in Ottoland aan de A 72, 2975 BC;

1.2             Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);

1.3             Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond(en);

1.4             Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden uitgelaten en of verzorgd in de dagopvang en/of het pension.

 

Artikel 2 – algemeen

2.1             Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, tenzij voor een specifieke dienst aparte voorwaarden zijn opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

2.2             Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda;

2.3             Op de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing;

2.4             Loopse teven kunnen gedurende de loopsheid alleen worden gebracht in overleg. Wanneer de loopsheid al of nog effect heeft op aanwezige reuen is opdrachtnemer genoodzaakt afspraken te annuleren.

 

Artikel 3 – rechten en plichten opdrachtnemer

3.1             De hond(en) worden op de afgesproken tijd door de opdrachtgever gebracht, alwaar zij door de opdrachtgever ook weer worden opgehaald/ of de opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op het afgesproken tijdstip thuis is/zijn om te worden opgehaald door de opdrachtnemer en ook weer worden thuis gebracht na de wandeling.

3.2             Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en) van de opdrachtgever;

3.3             Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene voorwaarden en het inschrijfformulier  gemachtigd om de hond(en) uit te laten en/of te verzorgen;

3.4             Opdrachtnemer laat de hond(en) uit; ongeveer 60 minuten per wandeling zowel wanneer de hond verblijft in de dagopvang en/of pension of wanneer de hond meegaat met de uitlaatserviceronde;

3.5             Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze om met de hond(en);

3.6             Opdrachtnemer heeft het recht om de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken;

3.7             Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft het zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever, wanneer er sprake is van een dergelijke omstandigheid;

3.8             Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non actief te stellen in verband met bijvoorbeeld vakantie. De opdrachtnemer dient zo mogelijk, afwezigheid minimaal twee weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever;

3.9             Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op elk moment te besluiten de hond(en) (verder) te weigeren, indien de opdrachtnemer van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen;

3.10          Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de hond(en) te weigeren, indien zij van mening is dat de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor deelname aan de uitlaatservice/dagopvang of het pension;

3.11          Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte (inclusief vlooien en wormen) heeft, de hond(en) gedurende de besmettelijke periode niet mee te nemen.

 

Artikel 4 – rechten en plichten opdrachtgever

4.1             Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- en kennelhoest enting ontvangt;

4.2             Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken;

4.3             Opdrachtgever dient voor de hond(en) WA te zijn verzekerd;

4.4             Opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, de hond(en) medische zorg te verschaffen, wanneer de opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact worden gezocht met de opdrachtgever;

4.5             Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;

 

Artikel 5 – aansprakelijkheid

5.1             Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade (lees ook letsel), geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan opdrachtnemer of derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker van de schade is, worden de kosten gedeeld tussen de opdrachtgevers van wie de honden op het moment van het ontstaan van de schade aanwezig waren;

5.2             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door  opdrachtnemer, aan de honden of voor schade aangebracht door de honden onderling;

5.3             Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis (uitlaatservice) van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel, welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

5.4             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van vieze of nat zijnde thuisbezorgde hond(en);

5.5             Indien aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan de opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade;

5.6             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven of bij het uitvoeren van de opdracht;

5.7             Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij de opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 – betalingen

6.1             De vergoeding voor de diensten geleverd of te leveren door de opdrachtgever, of voor ontstane kosten zoals voorgaand beschreven, geschiedt op basis van contante betaling of betaling per automatische incasso, wanneer hiervoor door de opdrachtgever toestemming is verleend door ondertekening van een machtiging. Rekeningen worden zo mogelijk vooraf gemaakt en verstuurd, maar nooit later dan een maand nadat de betaling is geschied;

6.2             Opdrachtgever dient tijdig zijn annulering door te geven aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht.

Pension:

Vanaf het moment dat u en reservering plaatst tot 3 weken van te voren; 25% van de gereserveerde dag(en)

2 weken van te voren; 50% van de gereserveerde dag(en)

1 ween van te voren; 75% van de gereserveerde dag(en)

48 uur van te voren; 100% van de gereserveerde dag(en)

Dagopvang + uitlaatservice:

1 week van te voren; 50% van de gereserveerde dag/uitlaatbeurt

1 dag van te voren; 100% van de gereserveerde dag/uitlaatbeurt;

6.3             Indien betaling door opdrachtgever binnen 14 dagen achterwege blijft volgt er en waarschuwing, indien betaling door de opdrachtgever binnen 30 dagen achterwege blijft volgt er een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien betaling binnen 60 dagen niet is voldaan, volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag. Het staat de opdrachtnemer vrij om gedurende de periode van non-betaling de dienstverlening stop te zetten dan wel definitief te beëindigen;

6.4             Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zullen alle bijkomende (incasso)kosten op de opdrachtgever worden verhaald